Adatkezelési Tájékoztató üzletviteli tanácsadáshoz

Adatkezelési Tájékoztató dr. Kis Kelemen Bence egyéni vállalkozó üzletviteli tanácsadás tevékenységéhez kapcsolódó adatkezeléseiről

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy bemutassa az adatkezelő, Dr. Kis Kelemen Bence egyéni vállalkozó (a továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek üzletviteli tanácsadás tevékenysége keretében a Megbízó, annak képviselője, valamint meghatározott esetekben a megbízó által megjelölt kapcsolattartó, teljesítést igazolni jogosult személy (a továbbiakban együtt: Érintettek) személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.

1.2. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa folytatott gazdasági tevékenység körében szükségszerűen és elkerülhetetlenül felmerülő adatkezelések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának és az Európai Unió Bíróságának releváns joggyakorlatának megfelelően járjunk el.

1.3. Az Adatkezelő ebből a célból a következő Adatkezelési Tájékoztatót adja ki az üzletviteli tanácsadással kapcsolatos valamennyi adatkezelési tevékenységről.

2. Az adatkezelők megnevezése és adatai

2.1.

Név:

Dr. Kis Kelemen Bence e.v.

Székhely:

7626 Pécs, Csillag köz 21/B tt. 5.

Nyilvántartási szám:

55316453

E-mail cím:

info@dataprotectionsolutions.hu

Telefonszám:

+36-70/325-0794

2.2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A kezelt adatok köre minden olyan személyes adatra kiterjed, amelyet az Érintettek az üzletviteli tanácsadás során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket az Érintettek bármilyen formában az Adatkezelőnek megküldenek. Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszak során bármilyen módosítás vagy változás történne az Érintettek kötelesek azt haladéktalanul jelezni az Adatkezelő részére.

3.2. A kezelt személyes adatok minden esetben az Érintettektől származnak.

3.3. A kezelt személyes adatok pontos meghatározását az adatkezelés céljával, jogalapjával és az adatkezelés időtartamával összekötve a 4. pont határozza meg.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelési Tájékoztató a kezelt adatokat azok célja szerinti csoportosításban tárgyalja.

Amennyiben az Adatkezelő számára az Érintettek olyan személyes adatot tesznek hozzáférhetővé, amelyre vonatkozóan az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelési cél nem került hozzárendelésre úgy, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.

Az Adatkezelő az adatkezelés kivonatát táblázatos formában is közzéteszi az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékleteként.

4.1. A megbízási szerződés megkötése és teljesítése

4.1.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján, azaz a Megbízó és az Adatkezelő között létrejövő szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtételének céljából a Megbízó kérésére, valamint a szerződés teljesítése okán kezeli a Megbízó érintett alábbi személyes adatait 

a) az érintett neve (vezeték és keresztnév),

b) az érintett lakcíme vagy székhelye,

c) az érintett bankszámláját vezető hitelintézetének neve,

d) az érintett bankszámlaszáma,

e) az érintett e-mail címe és

f) az érintett aláírása.

4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott adatkezelés az Adatkezelő és a Megbízó közötti megbízási szerződés megkötése, illetve a szerződés megfelelő teljesítése céljából történik. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatkör

Adatkezelés célja

az érintett neve (vezeték és keresztnév)

azonosítás

az érintett lakcíme vagy székhelye

azonosítás és kapcsolattartás

az érintett bankszámláját vezető hitelintézetének neve

pénzügyi teljesítés

az érintett bankszámlaszáma

pénzügyi teljesítés

az érintett e-mail címe

kapcsolattartás

az érintett aláírása

azonosítás

4.1.3. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapon és célból a szerződés teljesítéséig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.2. Számlázás

4.2.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a Megbízó érintett alábbi személyes adatait

a) az érintett számlázási neve (vezeték- és keresztnév),

b) az érintett adószáma és

c) az érintett számlázási címe.

4.2.2. A 4.2.1. pontban meghatározott adatkezelés a számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából történik. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatkör

Adatkezelés célja

az érintett számlázási neve (vezeték- és keresztnév),

jogi kötelezettség teljesítése és azonosítás

az érintett adószáma

jogi kötelezettség teljesítése és azonosítás

az érintett számlázási címe

jogi kötelezettség teljesítése és kapcsolattartás

4.2.3. A konkrét jogi kötelezettség, amelynek teljesítése céljából szükséges az adatkezelés: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdésében és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d)-e) pontokban meghatározott kötelezettségek.

4.2.4. Az ebben a pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése értelmében az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie, így az adatkezelés eddig az időtartamig történik.

4.3. Kapcsolattartás a szerződéses kapcsolattartóval és a képviselő, valamint a teljesítés igazoló azonosítása

4.3.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján, azaz a saját jogos érdekére hivatkozva kezeli a maga és a Megbízó között létrejött szerződésben megjelölt szerződéses kapcsolattartó, valamint a jogi személy Megbízó képviselőjének és teljesítés igazolójának alábbi személyes adatait

a) a kapcsolattartó érintett neve (vezeték- és keresztnév),

b) a kapcsolattartó érintett levelezési címe,

c) a kapcsolattartó érintett e-mail címe,

d) a kapcsolattartó érintett telefonszáma,

e) a kapcsolattartóval folytatott levelezés tartalma,

f) a jogi személy Megbízó képviselőjének, mint érintettnek a neve (vezeték és keresztnév),

g) a jogi személy Megbízó képviselőjének, mint érintettnek az aláírása.

h) a jogi személy Megbízó teljesítés igazolójának, mint érintettnek a neve (vezeték és keresztnév) és

i) a jogi személy Megbízó teljesítés igazolójának, mint érintettnek az aláírása.

4.3.2. A 4.3.1. pontban meghatározott adatkezelés a szerződéses kapcsolattartóval való kapcsolattartás és a jogi személy Megbízó képviselőjének azonosítása céljából történik. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatkör

Adatkezelés célja

a kapcsolattartó érintett neve (vezeték- és keresztnév)

azonosítás

a kapcsolattartó érintett levelezési címe

kapcsolattartás

a kapcsolattartó érintett e-mail címe

kapcsolattartás

a kapcsolattartó érintett telefonszáma

kapcsolattartás

a kapcsolattartóval folytatott levelezés tartalma

a szerződés megfelelő teljesítése

a jogi személy Megbízó képviselőjének, mint érintettnek a neve (vezeték és keresztnév)

azonosítás

a jogi személy Megbízó képviselőjének, mint érintettnek az aláírása

azonosítás

a jogi személy Megbízó teljesítés igazolójának, mint érintettnek a neve (vezeték és keresztnév)

azonosítás

a jogi személy Megbízó teljesítés igazolójának, mint érintettnek az aláírása

azonosítás

4.3.3. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke az, hogy kapcsolatot tarthasson szerződő partnerével a szerződés megfelelő teljesítése érdekében, valamint, hogy azonosíthassa a szerződő partnere képviseletére jogosult személyt.

4.3.4. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapon és célból a szerződés teljesítéséig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.4. Jogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés

4.4.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján saját jogos érdekére hivatkozva kezeli a 4.1.-4.3. pontokban meghatározott személyes adatokat.

4.4.2. A 4.4.1. pontban meghatározott adatok kezelésének célja a jogi igények előterjesztése és érvényesítése, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés, különös tekintettel a szerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódó esetleges vitás ügyekre, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek bizonyítására.

4.4.3. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke az, hogy jogi igényt érvényesíthessen, valamint az Érintettek vagy harmadik személy által esetlegesen kezdeményezett jogvitában, vagy hatósági eljárásban sikeresen védekezhessen.

4.4.4. Az ebben pontban meghatározott adatkezelés időtartama az Adatkezelő és a Megbízó között létrejött szerződés teljesítésétől számított 5 év, azaz a polgári jogi általános elévülési idő [a polgári törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 6:22. § (1) bek.], kivéve, ha a Szerződő Felek ettől eltérő elévülési időben állapodnak meg. További kivételt képez az az eset, amikor az Érintettek vagy harmadik személy bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett, amellyel kapcsolatban a személyes adatok további, hosszabb ideig történő kezelése szükséges. Ilyenkor az adatok kezelésének ideje a kérdéses eljárások jogerős befejezéséig a jogos érdek egyéb úton történő érvényesítéséig (pl. peren kívüli megállapodás megkötése) történik.

5. Az adatkezelés módja

5.1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a 4. pontban meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést az Adatkezelő és az adatfeldolgozók között létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett pontos adatkezelési információk tekintetében (pl. adatkezelés időtartama) az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója irányadó

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó Székhelye

Adatfeldolgozó elérhetőségei

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója

Érintett személyes adatok köre

Adatfeldolgozási feladat

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Írország

https://www.google.com/contact/?hl=hu 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4. pontban meghatározott személyes adatok

E-mail- és felhő szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára

Apple Distribution International Ltd.

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország

https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

4. pontban meghatározott személyes adatok

E-mail- és felhő szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára

Rackforest Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5. em. B05001

https://rackforest.com/kapcsolat/

https://rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf 

4. pontban meghatározott személyes adatok

Tárhely- és e-mail szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7.

https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat 

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

4.3. pontban meghatározott személyes adatok

Online számlázási szolgáltatás

Biró-Török Bernadett e.v.

7627 Pécs, Wass Albert út 66.

btbkonyveles16@gmail.com 

Feltöltés alatt

4.3. pontban meghatározott személyes adatok

Könyvelési szolgáltatás

Dr. Környei Mátyás ügyvéd

7621 Pécs, Rákóczi út 35-37. I.em. 9.a./19.

matyas.kornyei@mklawpartners.com 

Szerződés szerint

4. pontban meghatározott személyes adatok

Jogi szolgáltatás

Dr. Hohmann Balázs

7630 Pécs, Deák Ferenc utca 126.

hohmann.balazs@dataprotectionsolutions.hu 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint

4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3. pontban meghatározott adatok

Együttműködés a megbízás teljesítése kapcsán

Kappel Gergely

7625 Pécs, Zöldfa u. 31.

kappel.gergely@dataprotectionsolutions.hu 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint

4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3. pontban meghatározott adatok

Együttműködés a megbízás teljesítése kapcsán

Simon Soma

2112 Veresegyház Mogyoródi u. 73.

simon.soma@dataprotectionsolutions.hu 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint

4. pontban meghatározott személyes adatok kivéve a 4.3. pontban meghatározott adatok

Együttműködés a megbízás teljesítése kapcsán

5.2 Adatbiztonság

5.2.1. A személyes adatokhoz az Adatkezelőn, valamint a fentiekben bemutatott adatfeldolgozókon kívül más nem férhet hozzá.

5.2.2. Az Adatkezelő elektronikus és papír alapú adatkezelést is folytat.

5.2.3. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági intézkedésekkel igyekszik csökkenteni, adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedéseket az alábbi táblázat szemlélteti.

Adatbiztonsági intézkedés

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Hardwarebiztonság

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa használt hardware-ekhez csak saját maga férhessen hozzá

Adatfeldolgozók igénybevétele során alkalmazandó követelmények

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan adatfeldolgozókkal szerződjön, akik kiemelt figyelmet fordítanak a személyes adatok védelmére

Karbantartás

Az Adatkezelő folyamatosan karbantartja saját számítástechnikai eszközeit

Rosszindulatú software-ek kiszűrése

Az Adatkezelő az AVG Antivirus software használatával szűri ki a rosszindulatú software-eket

Adatminimalizálás

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a legszükségesebb személyes adatokat kezelje és azokat is csak a lehető legrövidebb ideig

Archiválás

Az Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítését követően a papír alapú dokumentumokat archiválja azokon újabb aktív adatkezelési tevékenységet a megőrzésen kívül nem végez

5.2.4. Az Adatkezelő az 5.2.3. pontban meghatározott intézkedéseken mellett 

a) biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

b) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást rendszeresít és azt évente elvégzi és

c) biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok kellő időben történő visszaállításának lehetőségét.

5.2.5. Adatfeldolgozónak történő adattovábbítás esetén az adatfeldolgozó adatbiztonsági intézkedései irányadók, amelyet az egyes adatfeldolgozók által közzétett adatvédelmi tájékoztatók tartalmaznak.

5.2.6. A Google Ireland Limited adatfeldolgozó az Európai Unió területén kívülre továbbít adatokat (az Egyesült Államokba), amelyet Általános Szerződési Feltételek alapján tesz meg. Az adatfeldolgozó általi adatkezelésről itt olvashat bővebben.

5.2.7. Az Apple Distribution International Ltd. az Európai Unió területén kívülre továbbít adatokat (az Egyesült Államokba), amelyet minta szerződési feltételek alapján tesz meg. Az adatfeldolgozó általi adatkezelésről itt olvashat bővebben.

6. Az Érintettek jogai

6.1. Az érintetti jogokról általában

6.1.1 Az Adatkezelő az érintett a 6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányuló kérelmének teljesítését nem tagadja meg kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. A 6. pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése során az Adatkezelő a kérelem tárgyába tartozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adható, ha az érintett személyazonossága más módon igazolható.

6.1.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az itt bemutatott jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, kivéve, ha a 6. pont egyes jogok gyakorlása esetén rövidebb határidőt nem állapít meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni kivéve, ha érintett azt másként kéri.

6.1.3. A 6. pontban részletezett jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján, az Adatkezelő által nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.1.4. Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az ebben a pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1.5. Az Adatkezelő a 6. a pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az adatok továbbításának minden olyan címzettjét tájékoztatja, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet – kérésére – az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.2. Az Érintettek hozzáféréshez való joga

6.2.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy 

a) milyen személyes adatait,

b) milyen célból és jogalapon,

c) milyen forrásból gyűjtve,

d) mennyi ideig kezeli,

e) beszélhetünk-e automatizált döntéshozatalról az adatkezelés esetében, ideértve a profilalkotást is, valamint az ezzel kapcsolatban elérhető információkat, illetve 

f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy

g) az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

6.2.2. Az Adatkezelő az érintett kérelmére, egy példányban rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatainak másolatát. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

6.2.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, úgy – amennyiben az érintett másként nem kéri – az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

6.2.4. Az adatkezelés során az érintett személyes adatait az Adatkezelő továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére, így az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

6.3. Az Érintettek helyesbítéshez való joga

6.3.1. Az Érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok késedelem nélküli kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján.

6.3.2. Az érintett hiányos személyes adatainak kiegészítése – egyebek mellett – az érintett kiegészítő nyilatkozata alapján lehetséges.

6.4. Az Érintettek hozzájárulás visszavonásához való joga

6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. Jelen adatkezelés tekintetében nem releváns.

6.5. Az Érintettek törléshez való joga

6.5.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni, 

a) ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg az Adatkezelő kezelte őket;

b) ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;

e) ha a személyes adatok kezelése jogellenes volt;

f) ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

g) ha a személyes adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte az Adatkezelő.

6.5.2. Az érintett a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 6.5. alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5.3. Az adatkezelés során az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra személyes adatait. Amennyiben ez mégis felmerülne, és a nyilvánosságra hozott adatot az Adatkezelőnek törölnie kellene, úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.6. Az Érintettek adatkezelés korlátozásához való joga

6.6.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az érintett jogos indokaival szemben.

6.6.2. Abban az esetben, ha az érintett kérte az adatkezelés korlátozását, a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6.3. Ha az érintett sikeresen korlátozta az adatok kezelését, a korlátozások feloldásáról adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6.7. Az Érintettek adathordozhatósághoz való joga

6.7.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni.

6.7.2. Az érintett arra is jogosult, hogy és az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná, feltéve, hogy 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

6.7.3. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

6.7.4. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az érintett törléshez való jogát, amely nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

6.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.8. Az Érintettek tiltakozáshoz való joga

6.8.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

6.8.2. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.3. Az adatkezelés során az adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó adatkezelés esetén tehát az érintett feltétel nélkül tiltakozhatna az adatkezelés ellen. Ha az érintett tiltakozna a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem lennének kezelhetők.

6.8.4. Az adatkezelés nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatná.

6.8.5. Az adatkezelésre nem tudományos vagy történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.9. Az Érintettek automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogai

6.9.1 Az Adatkezelőnél nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is. 

6.9.2. Amennyiben ez mégis felmerülne érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkében meghatározottak szerint jogosult lenne arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9.3. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve,

a) ha az az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,

c) az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást megalapozó döntés az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

6.9.4. Ha az érintett a 6.9.3. pont a)-b) alpontjai alapján nem tudja effektíven gyakorolni az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait, jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.9.5. A 6.9.3. pontban meghatározott kivételek nem alapulhatnak különleges adatokon kivéve, ha ahhoz érintett kifejezetten hozzájárult vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

7. Az érintetti jogok gyakorlása

7.1. Az Adatkezelővel szemben, az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus levélben teheti meg. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartónak és küldje meg a 2.1. pontban meghatározott levelezési címre.

7.2. Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7.3. Az érintett, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja őt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett szerint jogainak megsértése forog fenn, bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Fogalmak

Adatkezelő: az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott egyéni vállalkozó;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot az adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a címzett az adatkezelőtől illetve az érintettől különböző harmadik személy-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a magyar joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (p.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hatósági jogkörében végzett vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek;

Érintett: Ön, akire vonatkozóan Adatkezelő személyes adatnak minősülő bármilyen információt kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ;

E tájékoztató 2021. november 15. napjától hatályos.

A tájékoztatót az Adatkezelő annak a dataprotectionsolutions.hu weboldalra  való feltöltésével bármikor módosíthatja.

Kelt Pécsett 2021. november 15. napján

Dr. Kis Kelemen Bence e.v.

Adatkezelő